“Мы в курсе событий”

Читаем газету культура: http://portal-kultura.ru/articles/obozrevatel/212927-elena-yampolskaya-my-stoim-na-poroge-ochen-vazhnoy-mentalnoy-revolyutsii/

Поделиться